Fall 2011 Unduplicated Headcount Enrollment by Ethnicity and Gender

Within the State System


Institution American Indian or Alaska Native / Female American Indian or Alaska Native / Male Asian, Middle Far East / Female Asian, Middle Far East / Male Black or African American / Female Black or African American / Male Hispanic or Latino / Female Hispanic or Latino / Male Multiple / Female Multiple / Male Native Hawaiian or Pacific Islander / Female Native Hawaiian or Pacific Islander / Male Non-Resident Alien / Female Non-Resident Alien / Male Unknown / Female Unknown / Male White, Non-Hispanic / Female White, Non-Hispanic / Male Total Female Total Male
OU 722 607 582 691 866 689 740 703 497 435 28 22 660 1,037 1,073 1,018 8,317 8,415 13,485 13,617
OU HSC              104               48              180              148               78               31               75               37              152               62                -                   1               69               44               13               15           1,755              796           2,426           1,182
OSU              781              730              158              208              538              538              462              469              691              616                 3                 2              620           1,062              188              169           8,396           8,761         11,837         12,555
OSU CHS               16               17               10               16                 9                 3                 6                 8                -                  -                  -                  -                   4                 1               45               38              120              132              210              215
Total Research Universities           1,623           1,402              930           1,063           1,491           1,261           1,283           1,217           1,340           1,113               31               25           1,353           2,144           1,319           1,240         18,588         18,104         27,958         27,569
UCO              403              299              295              204           1,032              606              665              389              491              380               16               10              573              643              359              324           6,172           4,312         10,006           7,167
ECU              543              318                 8                 7               77              132               83               75              191              113                 1                 6               95              116               46               42           1,896           1,068           2,940           1,877
NSU           1,519           1,018               92               61              286              213              133               79                -                  -                  -                  -                107              110               18               12           3,616           2,052           5,771           3,545
NWOSU               69               68                 5                -                 23               83               69               56                 3                 3                 4                 1               10               24              103               90           1,010              650           1,296              975
SEOSU              614              461               12               26               61              144               72               64               99               81                 4                 3               47               76                -                  -             1,339           1,037           2,248           1,892
SWOSU              183              131               86               58              100              165              183              118              114              113                 9                 8               41               41               26               22           2,284           1,581           3,026           2,237
CU              266              140               60               54              623              365              392              227              213              136               18                 7              208              216              217              178           1,943           1,200           3,940           2,523
LU               25               10               16                 5           1,354           1,050               16               10                -                  -                  -                  -                 10                 7                -                   1              272              169           1,693           1,252
USAO               64               36                 4                 2               16               24               28               23               25               12                -                  -                   9               44                -                  -                494              251              640              392
OPSU               30               30                 6                 7               18              130              114               94                -                  -                  -                  -                   7               21               42               49              483              428              700              759
RSU              439              216               29               22               90               76              105               73              489              274                 4                 2               24               25                 8                 5           1,797           1,125           2,985           1,818
Total Regional Universities           4,155           2,727              613              446           3,680           2,988           1,860           1,208           1,625           1,112               56               37           1,131           1,323              819              723         21,306         13,873         35,245         24,437
CSC              557              246                 5                 7              162               95               33               21               24                 7                -                  -                   4               20                -                  -                931              450           1,716              846
EOSC              314              147                 9               10               58               35               44               22               17                 8                 3                 2                 2                -                 64               28              815              368           1,326              620
MSC              258               96                 1                 8               84               52              126               36              183               68                 1                 2                 2                -                 24               17           1,191              525           1,870              804
NEOAMC              369              211               21               10               29              132               24               35                 8                 6                -                  -                   9               18               12                 9           1,053              596           1,525           1,017
NOC              357              245               33               14              157              154              169              122                -                  -                  -                  -                 17               24                -                  -             2,543           1,587           3,276           2,146
TCC           1,142              628              358              274           1,431              629              759              446              656              392               15               12              133               98              330              215           7,686           4,950         12,510           7,644
OSU-OKC              199              111                 2                -                893              367              396              252              346              165                 1                -                  -                  -                126               77           2,773           2,071           4,736           3,043
OSUTB-OKM              413              440                 4                 9              107               98               26               45                 9                 7                -                  -                 16               73              262              502              766           1,218           1,603           2,392
WOSC               29               42               13               12              257              718              228              320              134              180                -                 10               11               31               92              218           1,077           1,663           1,841           3,194
RCC              199              103               26               20               63               52               93               54                 9                 4                -                   2                -                  -                136               88           1,105              620           1,631              943
CASC              436              239                 2                 5               58               40               64               32               84               45                 1                -                 12               27               19                 6           1,048              504           1,724              898
SSC              375              147               11                 6               86               44               41               20                 8                 1                -                   1               12               14                 1                 1           1,004              490           1,538              724
RSC              317              184               93               95              947              474              227              167              299              161               13               12                 3                 6              147              166           2,891           1,948           4,937           3,213
OCCC              573              408              303              293           1,001              609              404              271                -                  -                 29               20              309              332              674              532           5,421           3,763           8,714           6,228
Total Community Colleges           5,538           3,247              881              763           5,333           3,499           2,634           1,843           1,777           1,044               63               61              530              643           1,887           1,859         30,304         20,753         48,947         33,712
Total Public Colleges and Universities         11,316           7,376           2,424           2,272         10,504           7,748           5,777           4,268           4,742           3,269              150              123           3,014           4,110           4,025           3,822         70,198         52,730       112,150         85,718
TU               88               94               56               51               86              107               75               78                -                  -                  -                  -                271              514              130              137           1,106           1,287           1,812           2,268
OCU               62               52               50               39              131               97              104               79               87               54                 3                 1              417              276               26               15           1,176              878           2,056           1,491
OBU               61               49                 9                 7               59               50               39               36                -                  -                   1                 2               29               37              136               81              758              474           1,092              736
OC               54               47               63               82               85               71               47               40                -                  -                  -                   2                -                  -                  -                  -                773              907           1,022           1,149
ORU               48               34               37               30              434              242              115               66                -                  -                   1                 8              127              177              293              206           1,065              814           2,120           1,577
MACU                 4                 3                -                  -                 15               13               14               14                -                  -                   9                 5           1,222              789                 1                 4               37               32           1,302              860
Bacone              203              111                 7                 2              102              201               19               36                -                  -                   4                -                  -                  -                 29               66              187              144              551              560
OWU               61               34                 6                -                 48               27               44               35               13               20                 1                -                 14               37               41               25              460              312              688              490
Hillsdale                 9               10                -                  -                   9               23                 3                 3                -                  -                  -                  -                   1                 1                -                  -                 53              101               75              138
SWCU                 3               10                 4                 1               47               31               12                 7                -                  -                  -                   1                 1               14              198              145               86               79              351              288
St. Gregory's               20                 6                 1                 2               11               16               25               24                 7                 3                 2                -                   4                 8               40               30              164              107              274              196
Total Private Universities              613              450              233              214           1,027              878              497              418              107               77               21               19           2,086           1,853              894              709           5,865           5,135         11,343           9,753
Total Statewide         11,929           7,826           2,657           2,486         11,531           8,626           6,274           4,686           4,849           3,346              171              142           5,100           5,963           4,919           4,531         76,063         57,865       123,493         95,471

Source: Oklahoma State Regents UDS (10-24-2012)