Full-Time Faculty at Oklahoma Public and Private Institutionsby Race/EthnicityFall 2007
Institution Name Non-Resident Alien Black NativeAmerican Asian  Hispanic White RaceUnknown Total
OU
139
35
32
102
37
964
0
      1,309
 
OU-HSC
66
27
19
95
22
770
0
         999
OSU
189
17
30
51
18
970
0
      1,275
 
OSU-CHS
3
2
5
4
1
85
0
         100
TOTAL RESEARCH
               397
          81
           86
        252
          78
      2,789
           -  
      3,683
UCO
3
12
16
19
6
363
10
         429
ECU
0
1
10
4
0
146
0
         161
NSU
0
8
19
8
4
298
0
         337
NWOSU
5
1
1
1
1
80
0
          89
SEOSU
3
2
21
1
1
113
0
         141
SWOSU
0
1
4
13
2
175
0
         195
CU
0
8
1
14
6
146
0
         175
LU
0
93
2
15
1
43
11
         165
USAO
1
2
1
3
1
50
0
          58
OPSU
0
0
1
1
0
49
0
          51
RSU
0
1
4
4
1
87
0
          97
TOTAL REGIONAL
                 12
        129
           80
          83
          23
      1,550
          21
      1,898
CSC
0
2
9
2
0
37
0
          50
EOSC
0
2
16
0
2
29
0
          49
MSC
0
0
0
0
0
41
2
          43
NEOA&M
0
0
9
1
0
67
0
          77
NOC
0
0
0
1
1
88
0
          90
TCC
0
11
11
3
5
264
1
         295
OSU-OKC
0
2
1
2
2
69
0
          76
OSUTB-OKM
2
1
10
0
6
104
0
         123
WOSC
0
0
1
0
2
42
0
          45
RCC
0
0
0
0
0
35
0
          35
CASC
1
1
6
0
1
52
0
          61
SSC
0
1
3
1
2
39
0
          46
ROSE
0
6
1
2
1
114
0
         124
OCCC
0
6
9
7
5
116
0
         143
TOTAL COMMUNITY
                   3
          32
           76
          19
          27
      1,097
3
      1,257
TOTAL PUBLIC
               412
        242
         242
        354
        128
      5,436
          24
      6,838
TULSA
10
4
15
18
11
248
3
         309
SNU
0
0
0
3
0
72
0
          75
OCU
7
5
4
5
3
164
0
         188
OBU
0
0
1
1
0
98
5
         105
OC
1
2
1
1
0
99
0
         104
ORU
0
11
3
10
2
165
0
         191
MACU
0
1
1
0
1
14
0
          17
BACONE
0
3
6
2
0
20
0
          31
OWU
0
0
0
0
0
25
0
          25
HILLSDALE
0
0
2
0
0
10
0
          12
SWCU
0
0
0
0
0
8
0
            8
ST. GREGORYS
0
0
0
0
0
15
2
          17
TOTAL PRIVATE                  18           26            33           40           17         938           10       1,082
ALL OK INSTITUTIONS                430         268          275         394         145       6,374           34       7,920
Source:  IPEDS Human Resources Survey, Fall Staff