PARTICIPANT CONTACTS IN NON-CREDIT ACTIVITIES CONDUCTED BY PUBLIC INSTITUTIONS 2002-03 to 2006-07
Institution 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
OU
497,036
80,406
100,184
489,825
568,260
OSU
58,024
47,066
18,879
64,387
37,224
UCO
9,700
5,700
3,100
3,259
4,511
ECU
20,843
19,907
27,907
25,464
**
NSU
1,090
959
270
1,052
**
SEOSU
1,736
2,210
1,772
2,395
**
SWOSU
540
1,859
2,241
2,974
2,128
CU
36,003
38,835
1,408
28,111
18,660
USAO
19
2,462
4,870
4,252
**
OPSU
244
313
0
158
**
RSU
199
328
0
445
442
CSC
212
957
201
92
48
EOSC
8,203
3,584
7,553
3,443
4,694
MSC
16
14
18
8
3
NEOAMC
220
415
873
1,150
389
NOC
458
252
219
273
**
TCC
6,583
8,665
3,270
11,559
**
OSU-OKC
2,472
3,327
2,348
4,450
**
OSUTB-OKM
546
635
377
509
400
RCC
8,359
4,898
8,335
8,895
**
SSC
107
71
210
143
162
RSC
36,641
22,403
14,099
11,619
10,235
OCCC
9,871
8,659
7,184
10,885
**
Total
699,122
253,925
205,318
675,348
647,156
SOURCE:  Non-credit Activity by Institutions, 12/11/08.          ** Did not report