Annual Unduplicated Headcount Enrollment by Class Level Within the State System for 2010-2011


Annual Unduplicated Headcount Enrollment by Class Level

Within the State System for 2010-2011


INSTITUTION
FRESHMEN
SOPHOMORE
JUNIOR
SENIOR
GRADUATE (MASTER)
UNCLASSIFIED UNDERGRADUATE
UNCLASSIFIED POST BACCALAUREATE
FIRST PROFESSIONAL
GRADUATE (DOCORATE)
TOTAL
OU
3,289
4,053
4,695
9,014
6,056
611
162
16
1,733
29,629
OU LAW
 –   
 –   
 –   
 –   
10
9
11
554
1
585
OU HSC
 –   
 –   
407
947
717
39
101
1,885
176
4,272
OSU
3,266
3,904
4,826
7,655
3,697
753
703
 –   
1,669
26,473
OSU CHS
 –   
 –   
 –   
 –   
48
 –   
15
357
16
436
OSU VM
 –   
 –   
 –   
12
2
 –   
 –   
340
 –   
354
TOTAL RESEARCH
6,555
7,957
9,928
17,628
10,530
1,412
992
3,152
3,595
61,749
UCO
3,762
2,918
3,254
7,820
2,393
231
45
 –   
 –   
20,423
ECU
951
792
872
2,058
1,439
14
14
 –   
 –   
6,140
NSU
2,192
1,255
1,990
4,183
1,429
515
 –   
111
 –   
11,675
NWOSU
747
380
434
629
181
138
89
 –   
 –   
2,598
SEOSU
1,200
777
920
1,604
509
197
30
 –   
 –   
5,237
SWOSU
1,884
1,107
822
1,329
659
8
137
357
 –   
6,303
CU
3,232
1,357
1,178
1,617
632
203
8
 –   
 –   
8,227
LU
959
419
399
874
377
161
279
42
 –   
3,510
USAO
237
184
214
333
 –   
291
 –   
 –   
 –   
1,259
OPSU
438
329
245
477
 –   
162
 –   
 –   
 –   
1,651
RSU
2,372
1,070
962
1,195
 –   
154
 –   
 –   
 –   
5,753
TOTAL REGIONAL
17,974
10,588
11,290
22,119
7,619
2,074
602
510
 –   
72,776
CSC
1,800
1,105
 –   
 –   
 –   
703
 –   
 –   
 –   
3,608
EOSC
1,653
681
 –   
 –   
 –   
490
 –   
 –   
 –   
2,824
MSC
2,183
1,214
 –   
 –   
 –   
401
 –   
 –   
 –   
3,798
NEOAMC
1,528
1,221
 –   
 –   
 –   
518
 –   
 –   
 –   
3,267
NOC
4,383
2,474
 –   
 –   
 –   
626
 –   
 –   
 –   
7,483
TCC
13,590
14,967
 –   
 –   
 –   
1,962
 –   
 –   
 –   
30,519
OSU-OKC
5,972
5,158
 –   
 –   
 –   
140
 –   
 –   
 –   
11,270
OSUTB-OKM
3,056
2,147
9
60
 –   
96
 –   
 –   
 –   
5,368
WOSC
1,341
1,213
 –   
 –   
 –   
4,502
 –   
 –   
 –   
7,056
RCC
2,008
857
 –   
 –   
 –   
811
 –   
 –   
 –   
3,676
CASC
1,687
1,562
 –   
 –   
 –   
291
 –   
 –   
 –   
3,540
SSC
1,550
1,002
 –   
 –   
 –   
681
 –   
 –   
 –   
3,233
RSC
8,231
5,607
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
13,838
OCCC
13,455
8,945
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
22,400
TOTAL COMMUNITY
62,437
48,153
9
60
 –   
11,221
 –   
 –   
 –   
121,880
TOTAL PUBLIC
86,966
66,698
21,227
39,807
18,149
14,707
1,594
3,662
3,595
256,405
TU
311
685
693
1,403
386
638
 –   
372
143
4,631
SNU
129
286
243
1,190
566
31
14
 –   
 –   
2,459
OCU
429
470
424
1,405
1,051
 –   
 –   
658
17
4,454
OBU
180
379
334
672
103
268
 –   
 –   
 –   
1,936
OC
553
417
351
714
467
 –   
 –   
 –   
 –   
2,502
ORU
229
717
628
1,341
370
688
 –   
158
237
4,368
MACU
533
186
243
654
449
4
13
 –   
 –   
2,086
BACONE
505
248
230
403
 –   
38
 –   
 –   
 –   
1,424
OWU
266
189
253
545
121
91
 –   
 –   
 –   
1,465
HILLSDALE
82
48
39
54
8
 –   
 –   
 –   
 –   
231
ST. GREGORY’S
342
163
154
193
79
9
 –   
 –   
 –   
940
TOTAL PRIVATE
3,559
3,788
3,592
8,574
3,600
1,767
27
1,188
397
26,496
TOTAL STATEWIDE
90,525
70,486
24,819
48,381
21,749
16,474
1,621
4,850
3,992
282,901