ANNUAL HEADCOUNT, CREDIT HOURS AND FULL-TIME-EQUIVALENT (FTE)* ENROLLMENTS BY DIVISION 2010-2011


ANNUAL HEADCOUNT, CREDIT HOURS AND FULL-TIME-EQUIVALENT (FTE)* ENROLLMENTS BY DIVISION

2010-2011


INSTITUTION
LOWER DIVISION HEADCOUNT
LOWER DIVISION CREDIT HOURS
LOWER DIVISION FTE
UPPER DIVISION HEADCOUNT
UPPER DIVISION CREDIT HOURS
UPPER DIVISION FTE
GRADUATE DIVISION HEADCOUNT
GRADUATE DIVISION CREDIT HOURS
GRADUATE DIVISION FTE
PROFESSIONAL HEADCOUNT
PROFESSIONAL CREDIT HOURS
PROFESSIONAL FTE
TOTAL HEADCOUNT
TOTAL CREDIT HOURS
TOTAL FTE
OU
7,953
215,504
7,183
13,709
312,269
10,409
7,951
94,181
3,924
16
142
6
29,629
622,096
21,523
OU LAW
9
91
3
 –   
 –   
 –   
22
148
6
554
16,003
667
585
16,242
676
OU HSC
39
129
4
1,354
36,990
1,233
994
21,516
897
1,885
68,970
2,874
4,272
127,605
5,008
OSU
7,923
236,713
7,890
12,481
314,479
10,483
6,069
77,193
3,216
 –   
 –   
 –   
26,473
628,385
21,589
OSU VM
 –   
 –   
 –   
12
347
12
2
6
0
340
14,465
603
354
14,818
615
OSU CHS
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
79
1,206
50
357
13,987
583
436
15,193
633
TOTAL RESEARCH
15,924
452,437
15,081
27,556
664,085
22,136
15,117
194,250
8,094
3,152
113,567
4,732
61,749
1,424,339
50,043
UCO
6,911
135,780
4,526
11,074
229,831
7,661
2,438
30,813
1,284
 –   
 –   
 –   
20,423
396,424
13,471
ECU
1,757
42,192
1,406
2,930
65,346
2,178
1,453
16,802
700
 –   
 –   
 –   
6,140
124,340
4,285
NSU
3,962
82,098
2,737
6,173
128,008
4,267
1,429
17,372
724
111
4,753
198
11,675
232,231
7,925
NWOSU
1,265
16,968
566
1,063
15,783
526
270
2,367
99
 –   
 –   
 –   
2,598
35,118
1,190
SEOSU
2,174
45,463
1,515
2,524
52,566
1,752
539
6,284
262
 –   
 –   
 –   
5,237
104,313
3,529
SWOSU
2,999
68,609
2,287
2,151
48,511
1,617
796
9,667
403
357
11,388
475
6,303
138,175
4,781
CU
4,792
83,693
2,790
2,795
55,108
1,837
640
7,136
297
 –   
 –   
 –   
8,227
145,937
4,924
LU
1,539
33,139
1,105
1,273
28,057
935
656
7,847
327
42
1,589
66
3,510
70,632
2,433
USAO
712
14,348
478
547
16,185
540
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
1,259
30,533
1,018
OPSU
929
21,263
709
722
16,170
539
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
1,651
37,433
1,248
RSU
3,596
63,079
2,103
2,157
38,071
1,269
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
5,753
101,150
3,372
TOTAL REGIONAL
30,636
606,632
20,221
33,409
693,636
23,121
8,221
98,288
4,095
510
17,730
739
72,776
1,416,286
48,176
CSC
3,608
59,711
1,990
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
3,608
59,711
1,990
EOSC
2,824
46,762
1,559
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
2,824
46,762
1,559
MSC
3,798
61,219
2,041
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
3,798
61,219
2,041
NEOAMC
3,267
60,697
2,023
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
3,267
60,697
2,023
NOC
7,483
113,782
3,793
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
7,483
113,782
3,793
TCC
30,519
403,096
13,437
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
30,519
403,096
13,437
OSU-OKC
11,270
239,266
7,976
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
11,270
239,266
7,976
OSUTB-OKM
5,299
92,869
3,096
69
1,676
56
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
5,368
94,545
3,152
WOSC
7,056
60,687
2,023
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
7,056
60,687
2,023
RCC
3,676
49,723
1,657
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
3,676
49,723
1,657
CASC
3,540
65,224
2,174
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
3,540
65,224
2,174
SSC
3,233
46,532
1,551
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
3,233
46,532
1,551
RSC
13,838
169,437
5,648
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
13,838
169,437
5,648
OCCC
22,400
292,323
9,744
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
22,400
292,323
9,744
TOTAL COMMUNITY
121,811
1,761,328
58,711
69
1,676
56
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
121,880
1,763,004
58,767
TOTAL PUBLIC
168,371
2,820,397
94,013
61,034
1,359,397
45,313
23,338
292,538
12,189
3,662
131,297
5,471
256,405
4,603,629
156,986
TU
1,634
40,632
1,354
2,096
54,264
1,809
529
7,085
295
372
10,560
440
4,631
112,541
3,898
SNU
446
13,409
447
1,433
30,700
1,023
580
7,764
324
 –   
 –   
 –   
2,459
51,873
1,794
OCU
899
27,269
909
1,829
41,623
1,387
1,068
14,819
617
658
18,412
767
4,454
102,123
3,681
OBU
827
19,385
646
1,006
25,793
860
103
1,546
64
 –   
 –   
 –   
1,936
46,724
1,570
OC
970
26,302
877
1,065
25,549
852
467
7,033
293
 –   
 –   
 –   
2,502
58,884
2,021
ORU
1,634
29,523
984
1,969
58,305
1,944
607
7,564
315
158
3,273
136
4,368
98,665
3,379
MACU
723
9,539
318
897
15,445
515
462
6,197
258
 –   
 –   
 –   
2,082
31,181
1,091
BACONE
791
19,199
640
633
12,872
429
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
 –   
1,424
32,071
1,069
OWU
546
11,644
388
798
16,691
556
121
1,791
75
 –   
 –   
 –   
1,465
30,126
1,019
HILLSDALE
130
3,131
104
93
2,693
90
8
114
5
 –   
 –   
 –   
231
5,938
199
ST. GREGORY’S
514
25,045
835
347
14,513
484
79
1,974
82
 –   
 –   
 –   
940
41,532
1,401
TOTAL PRIVATE
9,114
225,078
7,503
12,166
298,448
9,948
4,024
55,887
2,329
1,188
32,245
1,344
26,492
611,658
21,123
TOTAL STATEWIDE
177,485
3,045,475
101,516
73,200
1,657,845
55,262
27,362
348,425
14,518
4,850
163,542
6,814
282,897
5,215,287
178,109