Percent Unduplicated Headcount Enrollment at Public Institutions by Full-Time and Part-Time Status Fall 2009 to Fall 2013


Percent Unduplicated Headcount Enrollment at Public Institutions by Full-Time and Part-Time Status

Fall 2009 to Fall 2013

Institutions Fall 2009 Full-Time Fall 2009 Part-Time Fall 2010 Full-Time Fall 2010 Part-Time Fall 2011 Full-Time Fall 2011 Part-Time Fall 2012 Full-Time Fall 2012 Part-Time Fall 2013 Full-Time Fall 2013 Part-Time
OU 74.2% 25.8% 74.0% 26.0% 74.0% 26.0% 74.3% 25.7% 74.3% 25.7%
OU Law 99.4% 0.6% 99.6% 0.4% 96.2% 3.8% 95.3% 4.7% 96.4% 3.6%
OU HSC 79.3% 20.7% 80.0% 20.0% 80.4% 19.6% 84.3% 15.7% 83.9% 16.1%
OSU 75.4% 24.6% 75.1% 24.9% 76.9% 23.1% 75.6% 24.4% 76.0% 24.0%
OSU Vet Med 99.7% 0.3% 99.4% 0.6% 99.7% 0.3% 88.4% 11.6% 90.0% 10.0%
OSU CHS 89.3% 10.7% 89.2% 10.8% 89.9% 10.1% 20.9% 79.1% 92.1% 7.9%
Total Research 75.6% 24.4% 76.0% 24.7% 77.3% 24.2% 78.3% 25.5% 81.2% 25.5%
UCO 63.8% 36.2% 64.0% 36.0% 64.7% 35.3% 67.5% 32.5% 66.9% 33.1%
ECU 71.5% 28.5% 71.0% 29.0% 71.9% 28.1% 72.2% 27.8% 68.9% 31.1%
NSU 68.1% 31.9% 66.8% 33.2% 66.1% 33.9% 65.0% 35.0% 66.3% 33.7%
NWOSU 72.0% 28.0% 73.6% 26.4% 69.0% 31.0% 71.7% 28.3% 70.4% 29.6%
SEOSU 73.3% 26.7% 73.6% 26.4% 73.8% 26.2% 73.6% 26.4% 72.7% 27.3%
SWOSU 74.7% 15.4% 80.9% 19.1% 80.3% 19.7% 79.4% 20.6% 78.9% 21.1%
CU 62.2% 37.8% 63.7% 36.3% 64.4% 35.6% 63.9% 36.1% 64.2% 35.8%
LU 78.1% 21.9% 80.6% 19.4% 76.1% 23.9% 76.1% 23.9% 78.0% 22.0%
USAO 80.2% 19.8% 84.6% 15.4% 85.0% 15.0% 86.2% 13.8% 81.7% 18.3%
OPSU 80.0% 20.0% 82.1% 17.9% 80.5% 19.5% 82.1% 17.9% 80.3% 19.7%
RSU 59.7% 40.3% 62.4% 37.6% 60.7% 39.3% 60.5% 39.5% 60.6% 39.4%
Total Regional 68.5% 31.5% 72.4% 32.4% 75.0% 34.2% 76.1% 33.8% 73.5% 33.3%
CSC 56.5% 43.5% 60.1% 39.9% 61.4% 38.6% 63.3% 36.7% 65.8% 34.2%
EOSC 46.5% 53.5% 51.3% 48.7% 57.0% 43.0% 57.1% 42.9% 56.6% 43.4%
MSC 50.7% 49.3% 51.8% 48.2% 50.8% 49.2% 49.3% 50.7% 49.2% 50.8%
NEOAMC 74.6% 25.4% 72.3% 27.7% 72.8% 27.2% 74.0% 26.0% 73.2% 26.8%
NOC 51.7% 48.3% 51.0% 49.0% 54.8% 45.2% 51.7% 48.3% 51.5% 48.5%
TCC 37.6% 62.4% 40.1% 59.9% 39.4% 60.6% 38.6% 61.4% 35.8% 64.2%
OSU-OKC 32.8% 67.2% 33.9% 66.1% 44.0% 56.0% 39.7% 60.3% 42.0% 58.0%
OSUIT-Okm 55.4% 44.6% 56.7% 43.3% 54.9% 45.1% 55.0% 45.0% 53.5% 46.5%
WOSC 30.0% 70.0% 24.0% 76.0% 19.8% 80.2% 17.3% 82.7% 16.1% 83.9%
RCC 38.1% 61.9% 39.5% 60.5% 41.2% 58.8% 39.2% 60.8% 35.7% 64.3%
CASC 58.5% 41.5% 65.3% 34.7% 69.0% 31.0% 67.0% 33.0% 66.4% 33.6%
SSC 55.7% 44.3% 56.2% 43.8% 49.8% 50.2% 47.0% 53.0% 49.1% 50.9%
RSC 33.9% 66.1% 35.6% 64.4% 34.8% 65.2% 39.2% 60.8% 38.1% 61.9%
OCCC 35.4% 64.6% 38.9% 61.1% 39.2% 60.8% 37.8% 62.2% 34.1% 65.9%
Total Community 41.5% 58.5% 48.2% 63.9% 51.3% 66.3% 49.6% 66.4% 46.1% 65.9%
Total Public 59.9% 40.1% 63.8% 42.7% 66.3% 44.0% 66.2% 44.3% 64.9% 44.0%