Unduplicated Headcount Enrollment at Public Institutions by Full-Time and Part-Time Status

Fall 2009 to Fall 2013


Unduplicated Headcount Enrollment at Public Institutions by Full-Time and Part-Time Status

Fall 2009 to Fall 2013

Institutions Fall 2009 Full-Time Fall 2009 Part-Time Fall 2010 Full-Time Fall 2010 Part-Time Fall 2011 Full-Time Fall 2011 Part-Time Fall 2012 Full-Time Fall 2012 Part-Time Fall 2013 Full-Time Fall 2013 Part-Time
OU     19,020        6,603     19,159        6,722     19,091        6,708     19,727        6,817     19,863        6,879
OU Law           518                3           549                2           532             21           532             26           502             19
OU HSC        3,100           807        3,157           788        3,078           752        3,043           565        3,016           580
OSU     17,106        5,572     17,051        5,656     17,927        5,396     18,134        5,862     19,246        6,094
OSU Vet Med           316                1           326                2           343                1           350             46           352             39
OSU CHS           383             46           381             46           381             43             89           336           419             36
Total Research     40,443     13,032     40,623     13,216     41,352     12,921     41,875     13,652     43,398     13,647
UCO        9,968        5,661     10,252        5,774     11,027        6,020     11,585        5,588     11,517        5,695
ECU        3,118        1,243        3,279        1,338        3,526        1,377        3,479        1,338        3,327        1,501
NSU        5,972        2,799        6,171        3,068        6,321        3,237        6,057        3,259        5,778        2,943
NWOSU        1,495           581        1,643           589        1,587           714        1,629           642        1,615           680
SEOSU        2,834        1,032        3,107        1,116        3,078        1,094        3,045        1,095        2,982        1,121
SWOSU        3,918        1,013        4,054           956        4,220        1,038        4,181        1,082        4,028        1,078
CU        3,388        2,061        3,904        2,222        4,078        2,252        4,131        2,332        3,924        2,191
LU        2,265           635        2,286           551        2,135           672        2,241           704        1,963           555
USAO           941           233           923           168           889           157           890           142           802           180
OPSU           979           244        1,039           227        1,117           270        1,199           261        1,098           269
RSU        2,335        1,578        2,643        1,595        2,725        1,761        2,907        1,896        2,892        1,882
Total Regional     37,213     17,080     39,301     17,604     40,703     18,592     41,344     18,339     39,926     18,095
CSC        1,335        1,028        1,404           931        1,665        1,047        1,621           941        1,529           795
EOSC           890        1,025        1,069        1,015        1,177           888        1,112           834        1,099           842
MSC        1,206        1,174        1,349        1,255        1,443        1,398        1,317        1,357        1,301        1,345
NEOAMC        1,348           459        1,585           606        1,717           641        1,881           661        1,848           678
NOC        2,567        2,400        2,664        2,564        2,946        2,434        2,802        2,620        2,579        2,427
TCC        6,896     11,429        7,953     11,872        8,117     12,459        7,771     12,377        6,994     12,563
OSU-OKC        1,962        4,028        2,496        4,871        3,208        4,089        3,091        4,688        2,998        4,136
OSUIT-Okm        1,972        1,585        2,341        1,788        2,136        1,752        2,198        1,797        2,108        1,830
WOSC           748        1,748           916        2,904           921        3,740           873        4,162           845        4,418
RCC           871        1,418           911        1,397        1,059        1,510        1,007        1,559           913        1,644
CASC        1,428        1,014        1,621           863        1,847           830        1,757           865        1,734           879
SSC        1,132           899        1,373        1,071        1,164        1,173        1,064        1,198        1,071        1,112
RSC        2,758        5,366        3,197        5,784        3,366        6,302        3,196        4,954        3,030        4,926
OCCC        4,451        8,107        5,495        8,617        5,797        9,005        5,647        9,295        4,830        9,346
Total Community     29,564     41,680     34,374     45,538     36,563     47,268     35,337     47,308     32,879     46,941
Total Public   107,220     71,792   114,298     76,358   118,618     78,781   118,556     79,299   116,203     78,683